Wettelijke waarschuwing

1. NEEM CONTACT OP MET DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE WEBSITE.

U kunt contact met ons opnemen door ons een e-mail te sturen naar  contacto@stremio.stream

2. OBJECT

Deze  JURIDISCHE MEDEDELING  regelt de rechten en plichten van stremio.stream (hierna  ‘deze website’)  en van de gebruikers met betrekking tot toegang, navigatie en gebruik van deze website, niettegenstaande dat deuñas.es zich het recht voorbehoudt om wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaande kennisgeving , de inhoud ervan, zijnde van kracht die zijn gepubliceerd op het moment van navigatie.

Door deze website te browsen, te bekijken en te gebruiken, verwerft u de status van gebruiker en impliceert daarom uw uitdrukkelijke aanvaarding van alle clausules die we in deze juridische kennisgeving aangeven, evenals de rest van de waarschuwingen of specifieke clausules die zijn opgenomen in de verschillende secties voor contracten, gebruik van diensten, producten, registraties of secties van de pagina.

Daarom, als u de clausules in deze juridische kennisgeving niet accepteert, moet u zich onthouden van toegang tot en/of gebruik van de diensten en/of inhoud die u op de pagina ter beschikking worden gesteld, en deze vervolgens verlaten.

Deze website  kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de inhoud van de pagina beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid voor de Gebruiker om enige schadevergoeding te eisen.

3. TOEGANG TOT DE WEBSITE

Als gebruiker van onze website stemt u ermee in de pagina niet te gebruiken om activiteiten uit te voeren die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en, in het algemeen, om er gebruik van te maken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn vastgelegd in deze juridische kennisgeving. Evenzo verplicht het u om geen reclame- of commerciële exploitatieactiviteiten uit te voeren door berichten te verzenden die een valse identiteit gebruiken.

Deze website handelt uitsluitend als verantwoordelijke voor de Pagina in haar hoedanigheid van aanbieder van een informatie- en inhoudsdienst, hetzij op haar eigen diensten, hetzij op diensten van derden waarmee zij overeenkomsten heeft gesloten, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud die, in strijd met deze voorwaarden kunnen gebruikers verzenden of publiceren, waarbij de gebruiker als enige verantwoordelijk is voor de waarheidsgetrouwheid en wettigheid ervan.

Deze website kan de service van de pagina die door de gebruiker wordt gebruikt onderbreken en de relatie met de gebruiker onmiddellijk oplossen als deze een gebruik van de pagina of een van de daarop aangeboden services detecteert die hij in strijd acht met wat in deze website wordt uitgedrukt Juridische kennisgeving

De inhoud van de aangeboden diensten en het gebruik  ervan zijn beperkt tot gebruikers ouder dan 18 jaar . Deze website  herinnert gebruikers van de wettelijke leeftijd, die verantwoordelijk zijn voor minderjarigen, eraan dat het hun eigen verantwoordelijkheid is om te bepalen welke diensten en/of inhoud niet geschikt zijn voor de leeftijd van de laatste. In het geval dat toegang en registratie door een minderjarige plaatsvinden, wordt aangenomen dat deze toegang is gedaan met de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van hun ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, deze website behoudt zich het recht voor om zoveel mogelijk verificaties en controles in dit verband passend achten.

Deze website informeert u dat er computerprogramma’s zijn waarmee u de toegang tot bepaalde inhoud en diensten kunt filteren en blokkeren, zodat bijvoorbeeld ouders of voogden kunnen beslissen tot welke internetinhoud en -diensten minderjarigen toegang hebben en welke niet. .

Deze website is in geen geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de gegevens die door gebruikers worden verstrekt, dus elk van hen is als enige verantwoordelijk voor het adequaat, nauwkeurig, bijgewerkt en nauwkeurig zijn van de informatie die aan deze website wordt verstrekt of, anderszins, voor de mogelijke gevolgen die zou kunnen voortvloeien uit het gebrek aan kwaliteit en waarheidsgetrouwheid van de gegevens.

4. INTELLECTUEEL EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Deze website garandeert niet dat de inhoud juist of foutloos is of dat het gratis gebruik ervan door de gebruiker geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Het goede of slechte gebruik van deze pagina en de inhoud ervan valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Evenzo is de gehele of gedeeltelijke reproductie, doorgifte, kopiëren, overdracht of herdistributie van de informatie op de pagina’s, ongeacht het doel en de middelen die ervoor worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van deze website, verboden.

Zoals eerder aangegeven, kan onze pagina, naast links naar producten, ook links naar sites van derden bevatten. We herhalen dat de pagina’s van deze derden niet zijn gecontroleerd of onderworpen zijn aan controles door deze website, dus deze website kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites, noch voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot uw privacy of de behandeling van uw persoonlijke gegevens of andere die zich kunnen voordoen.

Deze website raadt aan om de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid, de juridische kennisgevingen en/of soortgelijke van deze sites zorgvuldig te lezen.

Als u geïnteresseerd bent in het activeren van een link naar een van de pagina’s van deze website, moet u dit communiceren en de uitdrukkelijke toestemming verkrijgen om de link te maken. Deze website behoudt zich het recht voor om zich te verzetten tegen de activering van links naar haar website.

6. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze website is niet direct of subsidiair verantwoordelijk voor:

De kwaliteit van de dienstverlening, de snelheid van toegang, de correcte werking of de beschikbaarheid of continuïteit van de werking van de Pagina.

De schade die kan worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker door het gebruik van de pagina.

De gevallen waarin een derde partij, die de vastgestelde veiligheidsmaatregelen overtreedt, toegang krijgt tot de berichten of deze gebruikt om computervirussen te verzenden.

Ondeugden en defecten van alle soorten inhoud die worden verzonden, verspreid, opgeslagen of beschikbaar gesteld.

De wettigheid, betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de inhoud die gebruikers verzenden met het gebruik van de pagina of de daarop aangeboden diensten, evenals de waarachtigheid of nauwkeurigheid ervan. Deze website heeft geen controle over het gebruik dat gebruikers van de pagina maken en garandeert evenmin dat ze dit doen in overeenstemming met de bepalingen van deze juridische kennisgeving.

ZONDER BEPERKING EN ZONDER BEPERKING ZAL DE GEBRUIKER VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR:

Van de inhoud die door hen is ingevoerd, met name de gegevens en informatie die zijn ingevoerd en naar het bedrijf zijn verzonden via de pagina of op de pagina.

Van het uitvoeren van enige vorm van actie op de pagina’s van derden, of illegale acties, schadelijk voor rechten, schadelijk en/of schadelijk.

Het niet naleven van een van de voorgaande verplichtingen door de gebruiker kan leiden tot het nemen van passende maatregelen die door de wet worden beschermd en bij de uitoefening van hun rechten of verplichtingen, door  deze website  , wat kan leiden tot de verwijdering of blokkering van het account van de gebruiker overtredende gebruiker, zonder mogelijkheid van enige vergoeding van de veroorzaakte schade.

7. PRIVACYBELEID EN GEGEVENSBESCHERMING

Deze website verzamelt niet rechtstreeks gebruikersgegevens, alle gebruikersinformatie wordt verkregen door derden (in uw geval Google Analitycs, Adsense of andere tools), dus naleving van de gegevensbeschermingswet moet door deze derden worden overwogen. In geen geval zal informatie die verwijst naar persoonlijke of statistische gegevens voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

8. COOKIEBELEID

In overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving over het gebruik van cookies, zal het gebruik ervan worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de sectie genaamd  Cookiebeleid  die hierin bestaat en die alle gebruikers moeten lezen, accepteren en/of beperken tijdens het browsen, zoals uitdrukkelijk vermeld in de banner over cookies op onze website en de daarop weergegeven aanvullende informatie over het gebruik van cookies. De gebruiker kan het downloaden van COOKIES beperken via de browseropties.

9. TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving is geschreven in het Spaans en is onderworpen aan de huidige Spaanse wetgeving, die van toepassing zal zijn in zaken die hierin niet worden vermeld in termen van interpretatie, geldigheid en uitvoering. Deze website  en de Gebruiker, die uitdrukkelijk afstand doen van elke andere jurisdictie, onderwerpen zich aan de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de Gebruiker voor elk geschil dat zich zou kunnen voordoen. In het geval dat de Gebruiker buiten Spanje is gevestigd,  onderwerpen deze website  en de Gebruiker zich, met uitdrukkelijke afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van A Coruña, Spanje.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

  1. Als u door deze website bladert, accepteert u stilzwijgend de gebruiksvoorwaarden en de privacyvoorwaarden en verklaart u de juridische kennisgeving te hebben gelezen.
  2. Noch deze website, noch haar wettelijke vertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van het privacybeleid dat diensten van derden buiten deze website mogelijk hebben.
  3. Het geheel of gedeeltelijk kopiëren of transcriberen van enige tekst op deze website voor welk gebruik dan ook is uitdrukkelijk verboden. De teksten op deze website zijn alleen gemaakt om gelezen te worden, gebruik ze voor geen enkel ander doel.
  4. Het kopiëren of downloaden van de afbeeldingen van de homepage van deze website is uitdrukkelijk verboden.
  5. Hotlinking van de afbeeldingen op de homepage van deze website is niet toegestaan.
  6. Ja, het is toegestaan ​​om de HTML-structuren en CSS-stijlen die op deze website worden gebruikt, te kopiëren en te gebruiken, op voorwaarde dat het gedeeltelijk en nooit het volledige formaat is, waardoor een website wordt gegenereerd die identiek is aan deze.

Bij niet-naleving van deze voorwaarden kunnen wij genoodzaakt zijn om passende wettelijke maatregelen te nemen.